Menu Zamknij

Regulamin

Regulamin

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez FRANCUSKA 24 SP. Z O. O. ., z siedzibą pod adresem ul. Francuska 24, 03-906 Warszawa, NIP 1132824833, REGON 142792880, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000376927 z kapitałem zakładowym 5 000 złotych, zwaną dalej „Administratorem”, w ramach sklepu na stronie internetowej https://www.prostahistoria.com/, zwanego dalej „Serwisem”.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy w następujący sposób:
  • z wykorzystaniem poczty elektronicznej: kontakt@prostahistoria.com
  • za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się w Serwisie;
  • korespondencyjnie pod adresem siedziby.
 3. Osoba składająca zamówienie w Serwisie zwana jest dalej „Użytkownikiem”.
 4. Administrator zobowiązuje się sprzedawać Użytkownikom towary prezentowane w Serwisie po cenach i na warunkach wskazanych w Serwisie. Administrator zobowiązany jest dostarczać zamówione rzeczy bez wad.
 5. Składając zamówienie, Użytkownik wskazuje dzień, w którym odbierze towar. Brak odbioru towaru w umówionym dniu jest traktowany jako odstąpienie od umowy. Użytkownikowi, który opłacił wcześniej zamówienie, przysługuje w takim wypadku zwrot ceny.
 6. Użytkownik zobowiązuje się zapłacić umówioną cenę za zamówione towary.
 7. Użytkownik oświadcza, że dysponuje prawami do wszelkich materiałów zamieszczanych przez niego w Serwisie i dostarczanych Administratorowi. Zakazane jest wykorzystywanie w Serwisie materiałów niezgodnych z prawem, pozyskanych w sposób bezprawny lub naruszających prawa osób trzecich.
 8. Administrator ma prawo usunąć z Serwisu materiały naruszające punkt poprzedni.
 9. Do korzystania z Serwisu przez Użytkownika niezbędne jest posiadanie komputera (lub innego sprzętu elektronicznego o podobnych możliwościach) z dostępem do sieci Internet, oraz z zainstalowanym programem – przeglądarką internetową.
 10. Użytkownik ma prawo żądać wyjaśnienia Regulaminu przez Administratora.
 11. Użytkownik ma prawo reklamować u Administratora usługi niezgodne z umową i żądać doprowadzenia ich do stanu zgodnego z umową. Reklamacja może być złożona za pośrednictwem środków komunikacji wskazanych w punkcie 2 Regulaminu. Każda złożona reklamacja zostanie indywidualnie rozpatrzona przez Administratora w terminie do 3 dni roboczych, a w razie jej zasadności żądania Użytkownika zostaną spełnione w sposób z nim ustalony.
 12. Użytkownik ma prawo odstąpić od każdej umowy zawartej z Administratorem na zasadach opisanych w pouczeniu o prawie odstąpienia od umowy, dołączonym na końcu niniejszego Regulaminu.
  W wypadku odstąpienia od umowy Użytkownik odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 13. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), a w szczególności w odniesieniu do umowy:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 14. Użytkownik ma prawo ze skutkiem natychmiastowym wypowiedzieć dalsze korzystanie z Serwisu i zażądać usunięcia jego danych przez Administratora. Wypowiedzenie nie zwalnia Użytkownika z zobowiązań związanych z zamówionymi wcześniej usługami Administratora.
  Prawem właściwym w sprawach dotyczących niniejszego regulaminu jest prawo polskie.
 15. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje możliwość dochodzenia swoich roszczeń lub rozpatrywania reklamacji przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania konsumenta. Użytkownik-konsument może także skorzystać z innych możliwości pozasądowego dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu opublikowania go w Serwisie.